СЪОБЩЕНИЕ № 4

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 217, кв. 17, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Иван П. Иванов с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-123/08.12.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 217, кв. 17, с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 214, 216, 220 и с уличните отсечки.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 5

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 217, кв. 17, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Боян П. Иванов с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-123/08.12.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 217, кв. 17, с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 214, 216, 220 и с уличните отсечки.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

Приложение