СЪОБЩЕНИЕ № 214

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 1721, кв. 15, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Гергина А. Иванова с адрес: гр. Девня, ул. „Капитан Петко“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-110/17.10.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 1721, кв. 15, гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлен имот с № 601.211, 601.223, 601.224 и 601.1410.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

Приложение