СЪОБЩЕНИЕ № 2

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ XII-1122 в кв. 22 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Павел Г. Димитров, с адрес: гр. Русе, ул. "Дилянка", собственик на УПИ Х-3, кв. 22, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-23/25.09.2023 г. е издадена Заповед № РД-985 от 30.11.2023 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) – ПЗ (План за застрояване) на УПИ XII-1122 в кв. 22 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе. 

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-985/30.11.2023 г.

2. Приложение към Заповед № РД-985/30.11.2023 г.