СЪОБЩЕНИЕ № 174

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ 1985 в кв. 178 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците на ПИ 1981, кв. 178 заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-5/13.03.2023 г. е издадена Заповед  РД-438 от 19.06.2023 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ 1985 в кв. 178 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложения:

1. Заповед № РД-438 от 19.06.2023 год.

2. Приложение 1

3. Приложение 2