СЪОБЩЕНИЕ № 186

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ПР за ПИ 1253 в кв. 80 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците на ПИ 1252, кв. 80, заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-3/09.03.2023 г. е издадена Заповед № РД-515 от 13.07.2023 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на ПИ 1253 в кв. 80 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение

1. Заповед № РД-515/13.07.2023 г.

2. Приложение към Заповед № РД-515/13.07.2023 г.