СЪОБЩЕНИЕ № 197

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПР за УПИ V-273 в кв. 17 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Андрей Р. Арсов, с адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна, собственик на УПИ ХII-1700, кв. 17, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-16/21.07.2023 г. е издадена Заповед № РД-662 от 21.08.2023 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) – ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ V-273 в кв. 17 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ XI-1698 в кв. 17 се провеждат по имотните граници на ПИ 1698, одобрени със Заповед № РД-727/30.08.2021 г. на кмета на община Ветово. Няма изменение на уличната регулация. 

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

СЪОБЩЕНИЕ № 198

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ПР за ПИ 1253 в кв. 80 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Севгинар В. Кахраман, с адрес: гр. Глоджево, ул. "Таню войвода", собственик на УПИ Х-272, кв. 17, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-16/21.07.2023 г. е издадена Заповед № РД-662 от 21.08.2023 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) – ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ V-273 в кв. 17 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ XI-1698 в кв. 17 се провеждат по имотните граници на ПИ 1698, одобрени със Заповед № РД-727/30.08.2021 г. на кмета на община Ветово. Няма изменение на уличната регулация. 

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-662/21.08.2023 г.

2. Приложение към Заповед № РД-662/21.08.2023 г.