СЪОБЩЕНИЕ № 205

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 75, ПИ 76 и ПИ 77, кв. 4А, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Милена Г. Дечева, с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-57/13.07.2023г. е издадена Заповед № РД-815/09.10.2023 г. за одобряване на изменение на границите на ПИ № 75, ПИ № 76 и ПИ № 77, кв. 4А по плана на с. Писанец, общ. Ветово. 

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 206

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 75, ПИ 76 и ПИ 77, кв. 4А, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Валя М. Дочева, с адрес: гр. Русе, ул. „Ибър“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-57/13.07.2023г. е издадена Заповед № РД-815/09.10.2023 г. за одобряване на изменение на границите на ПИ № 75, ПИ № 76 и ПИ № 77, кв. 4А по плана на с. Писанец, общ. Ветово. 

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 207

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 75, ПИ 76 и ПИ 77, кв. 4А, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Диян М. Дочев, с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-57/13.07.2023г. е издадена Заповед № РД-815/09.10.2023 г. за одобряване на изменение на границите на ПИ № 75, ПИ № 76 и ПИ № 77, кв. 4А по плана на с. Писанец, общ. Ветово. 

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

Приложение

1. Заповед № РД-815/09.10.2023 г.

2. Приложение към Заповед № РД-815/09.10.2023 г.