СЪОБЩЕНИЕ № 185

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 726, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците на ПИ 726, (за който е образуван УПИ I-726), кв. 43, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-44/14.06.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 726, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 725, 917 и 726 (I-726).

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение