СЪОБЩЕНИЕ № 215

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 647, кв.48, с. Смирненски, общ. Ветово

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците на ПИ 1160, за който е образуван УПИ XII-1160, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-95/26.09.2023 г. е издадена Заповед № РД-983/29.11.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 647, кв. 48 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

Приложение

1. Заповед № РД-983/29.11.2023 г.

2. Приложение към Заповед № РД-983/29.11.2023 г.