СЪОБЩЕНИЕ № 175

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 449 и ПИ 452, кв. 41, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Валя М. Аврамова, с адрес: гр. Русе, ул. „Зорница“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-25/21.03.2023г. е издадена Заповед № РД-394/31.05.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 449 и ПИ 452, кв. 41 по плана на с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 450, 453, 929 и 930.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 176

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 449 и ПИ 452, кв. 41, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Милчо Г. Бояджиев, с адрес: гр. Русе, ул. „Чавдар войвода“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-25/21.03.2023г. е издадена Заповед № РД-394/31.05.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 449 и ПИ 452, кв. 41 по плана на с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 450, 453, 929 и 930.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

Приложение

1. Заповед № РД-394/31.05.2023 г.

2. Приложение към Заповед № РД-394/31.05.2023 г.