СЪОБЩЕНИЕ № 199

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 393, кв. 51, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците на ПИ 394, кв. 51, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-52/04.07.2023г. е издадена Заповед № РД-789/27.09.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 394, кв. 51 по плана на  с. Смирненски, общ. Ветово. 

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 Приложение

1. Заповед № РД-789/27.09.2023 г.

2. Приложение към Заповед № РД-789/27.09.2023 г.