СЪОБЩЕНИЕ № 12

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 343, кв. 161,  гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Станю И. Димитров, с адрес: гр. Ветово, ул. „Ангел Кънчев“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-5/01.02.2024г. е издадена Заповед № РД-151/01.03.2024 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 343, кв. 161 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 601.341, 601.344 и 601.1838.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

Приложение

1. Заповед № РД-151/01.03.2024 г.

2. Приложение към Заповед № РД-151/01.03.2024 г.