СЪОБЩЕНИЕ № 21

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 312, кв. 92,  с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Мюрвен И. Шабан, с адрес: гр. Кубрат, ул. „Васил Априлов“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-11/18.03.2024г. е издадена Заповед № РД-270/16.04.2024 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 312, кв. 92 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 500.315 и 500.313.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

Приложение

1. Заповед № РД-270/16.04.2024 г.

2. Приложение към Заповед № РД-270/16.04.2024 г.