СЪОБЩЕНИЕ № 38 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 223, кв. 18,  с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Светлозар В. Златев, с адрес: гр. Русе, ул. „Лозен планина“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-17/27.03.2024г. е издадена Заповед № РД-353/16.05.2024 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 223, кв. 18 по плана на с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229 и 876, кв. 18, с. Писанец, общ. Ветово. 

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 39

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 223, кв. 18,  с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Стефан П. Стефанов, с адрес: гр. Русе, ул. „Мария Луиза“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-17/27.03.2024г. е издадена Заповед № РД-353/16.05.2024 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 223, кв. 18 по плана на с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229 и 876, кв. 18, с. Писанец, общ. Ветово. 

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

Приложение

1. Заповед № РД-353/16.05.2024 г.

2. Приложение към Заповед № РД-353/16.05.2024 г.