СЪОБЩЕНИЕ № 219

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за отказ на изменение на кадастрален план за ПИ 81, кв. 27,  гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Севда Б. Асенова, с адрес: гр. Ветово, ул. „Хан Кубрат“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-72/03.08.2023г. е издадена Заповед за отказ № РД-942/15.11.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 81, кв. 27 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица. 

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 220

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за отказ на изменение на кадастрален план за ПИ 81, кв. 27,  гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Анета Б. Асенова, с адрес: гр. Ветово, ул. „Хан Кубрат“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-72/03.08.2023г. е издадена Заповед за отказ № РД-942/15.11.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 81, кв. 27 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица. 

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 221

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за отказ на изменение на кадастрален план за ПИ 81, кв. 27,  гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Силвия А. Асенова, с адрес: гр. Ветово, ул. „Хан Кубрат“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-72/03.08.2023г. е издадена Заповед за отказ № РД-942/15.11.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 81, кв. 27 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица. 

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 222

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за отказ на изменение на кадастрален план за ПИ 81, кв. 27,  гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Виждан С. Селим, с адрес: гр. Ветово, ул. „Стара планина“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-72/03.08.2023г. е издадена Заповед за отказ № РД-942/15.11.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 81, кв. 27 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица. 

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 223

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за отказ на изменение на кадастрален план за ПИ 81, кв. 27,  гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Венелин А. Христов, с адрес: гр. Ветово, ул. „Хан Кубрат“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-72/03.08.2023г. е издадена Заповед за отказ № РД-942/15.11.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 81, кв. 27 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица. 

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 224

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за отказ на изменение на кадастрален план за ПИ 81, кв. 27,  гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Гюнеш Р. Стефанов като наследник на Айлин Б. Амишева и като законен представител на Гюндже А. Бедриева и Ада А. Бедриева с адрес: гр. Ветово, ул. „Хан Кубрат“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-72/03.08.2023г. е издадена Заповед за отказ № РД-942/15.11.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 81, кв. 27 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица. 

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

Приложение

1. Заповед № РД-942/15.11.2023 г.

2. Приложение към Заповед № РД-942/15.11.2023 г.