Изх. № 80-00-1115

Дата: 28.07.2023 год.

 

ДО

ЕЛЕНКА ХРИСТАКОВА АТАНАСОВА

УЛ. „ПЛИСКА“ № 3

ГРАД ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО

 

Относно: административно производство във връзка със жалба с вх. № 80-00-1098/25.07.2023 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

            Съгласно изискването на чл. 26 от Административно процесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с получена жалба за заличаване на адресна регистрация, заведена в Община Ветово с горепосочения входящ номер, със заповед № РД-576 от 28.07.2023 г. на кмета на Община Ветово е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), която да извърши проверка, относно това, спазени ли са изискванията за извършване на Вашата адресна регистрация, респ. промяна на адрес. Адресни регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на общината на основание чл. 99б, ал. 3 от същия закон.

            Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Ветово, на адрес град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2 (старо крило), стая № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., и в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени обяснения и възражения по процедурата.

 

С уважение,   /п/

НЕРМИН КЯЗИМОВА

Заместник-кмет на Община Ветово

(съгл. Заповед № РД-573/27.07.2023 г.)