Изх. № 80-00-1144

Дата: 07.08.2023 год.

 

ДО

ЕЛЕНКА ХРИСТИНОВА АТАНАСОВА

УЛ. „ПЛИСКА“ № 3

ГРАД ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО

 

Относно: заличена адресна регистрация – постоянен и настоящ адрес.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

            Във връзка с проведено административно производство по постъпила в Община Ветово жалба с вх. № 80-00-1098/25.07.2023 г., е издадена Заповед № РД-604/04.08.2023 г. на кмета на Община Ветово за заличаване на Вашата адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес: гр. Ветово, ул. „Плиска“ №3 . С оглед предходното и на основание чл. 140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо да заявите нов постоянен и настоящ адрес и да подмените личните си документи.

            Екземпляр от Заповедта е поставен на информационното табло в сградата на общинска администрация и е публикуван на официалния сайт на Община Ветово на адрес: www.vetovo.bg (Администрация/Заповеди). Екземпляр може да получите от звено „Гражданска регистрация“, стая 2, ет. 1, в административната сграда на Община Ветово, на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР, като обжалването не спира изпълнението.

 

С уважение,   /п/

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово