ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

с Протокол № 01/18.01.2023 год. на Общинския експертен съвет по устройство на територията на община Ветово е разгледан и допуснат проект за ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на Поземлен имот с идентификатор 10803.230.811, местност „Леската“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за промяна на начина на трайно ползване на имота от „Нива“ в „За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми“.

 

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение