ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-831/11.10.2023 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за кв. 8 по плана на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение: Заповед № РД-831/11.10.2023 год.