ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-78/02.02.2023 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на ПУП-ИПУР (Изменение на план за улична регулация) от ОТ 331 до ОТ 342 и ПУП-ИПР (Изменение на план за регулация) за УПИ ХII-21, кв. 121 по регулационния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение