ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-89/01.02.2024 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от О.Т. 108, О.Т. 109 до О.Т. 110, кв. 52, с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение: Заповед № РД-89/01.02.2024 год.