ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-1024/18.12.2023 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ V-500, кв. 86 по регулационния план на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Заповед № РД-1024/18.12.2023 год.