ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-79/02.02.2023 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на ПУП-ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ I, кв. 80 и ПР (План за регулация) на ПИ 1253, кв. 80 по регулационния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение