ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-437/19.06.2023 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на ПУП-ИПР (Изменение план за регулация) и ПЗ (План за застрояване) на УПИ ХI-974, кв. 10 по регулационния план на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Заповед № РД-437/19.06.2023 год.