ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-541/03.07.2024 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ III-2136, УПИ II-1433 и УПИ IV-2137, кв. 114 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение: Заповед № РД-541/03.07.2024 год.