ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-438 от 19.06.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ 1985, кв. 178 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложения:

1. Заповед № РД-438 от 19.06.2023 год.

2. Приложение 1

3. Приложение 2