ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-516 от 13.07.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VI-833, УПИ VII-833 и УПИ VIII-833 в кв. 58 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като УПИ VI-833, УПИ VII-833 и УПИ VIII-833 се обединяват в нов УПИ ХVII-2163 и дворищно-регулационните линии на УПИ ХVII-2163 се провеждат по имотните граници на ПИ 2163, одобрени със Заповед № РД-333/11.05.2023 г. на кмета на община Ветово.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-516 от 13.07.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-516 от 13.07.2023 год.