ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-416/30.05.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение на план за регулацияПР) на УПИ ХXIV-2018 и УПИ ХXVII-2019, кв. 181, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като се изменя границата между УПИ ХXIV-2018 и УПИ ХXVII-2019 по зелените линии, щрихи и цифри.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-416/30.05.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-416/30.05.2024 год.