ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-515 от 13.07.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за ПИ 1253, кв. 80 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като от ПИ 1253 се обособяват УПИ II-1746 и III-1747 с равни площи и Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I, кв. 80 по регулационния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като се изменя УПИ I по кадастралните граници на изградения стадион – ПИ 1541, отрежда се УПИ I-1541 – За стадион и се обособява УПИ IV-1748 – За транспорт и комуникации в границите на изграденото улично платно на запад от ПИ 1541.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-515 от 13.07.2023 год.

2. Приложение 1 към Заповед № РД-515 от 13.07.2023 год.

3. Приложение 2 към Заповед № РД-515 от 13.07.2023 год.