ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

е издадена Заповед № РД-1026/18.12.2023 год. на кмета на община Ветово, с която е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) - ПЗ (План за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 66229.13.2, с площ от 48823 кв.м., находящ се в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, местност „Испиденца“, като предназначението на поземления имот се променя от земеделска територия с начин на трайно ползване „Нива“ на територия с предназначение „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.

 

Със съдържанието на Заповедта и обяснителната записка може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-1026/18.12.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-1026/18.12.2023 год.