ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-144/29.02.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от О.Т. 108, О.Т. 109 до О.Т. 110, с. Смирненски, общ. Ветово и Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IX-399, кв. 52 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, като дворищно-регулационните линии се провеждат по имотните граници на ПИ 1151.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-144/29.02.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-144/29.02.2024 год.