ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-135/26.02.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение на план за регулацияПР) на УПИ II-23, III-24, XVII-23 и XVI-24, кв. 20 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като УПИ II-23, III-24, XVII-23 и XVI-24 в кв. 20 се обединяват в нов урегулиран поземлен имот XIX-2182 и дворищно-регулационните линии на УПИ ХIХ-2182 се провеждат по имотните граници на ПИ № 2182. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-135/26.02.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-135/26.02.2024 год.