ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

е издадена Заповед № РД-806/05.10.2023 год. на кмета на община Ветово, с която е одобрен ПУП (Подробен устройствен план)-ПЗ (План за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 10803.227.25, с площ от 4952 кв.м., находящ се в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, местност „Леската“, като предназначението на поземления имот се променя от земеделска територия с начин на трайно ползване „Нива“ на територия с предназначение „За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми“.

 

Със съдържанието на Заповедта и обяснителната записка може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-806/05.10.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-806/05.10.2023 год.