ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-918 от 09.11.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация (ПР) за кв. 8 по плана на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, както се обособява УПИ I-3113 по границите на одобрената улична регулация за кв. 8, за нов кадастрален номер 3113.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение: 

1. Заповед № РД-918 от 09.11.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-918 от 09.11.2023 год.