ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-984 от 30.11.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) - ИПУР (Изменение на план за улична регулация) за кръстовището по ул. „Желю войвода“ между ОТ 377, ОТ 376, ОТ 375 и ОТ 374 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-984 от 30.11.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-984 от 30.11.2023 год.