ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-985 от 30.11.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) за УПИ ХII-1122, кв. 22 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, като предназначението на имота се променя от „Жилищна територия“ на „Жилищна територия за нежилищни обслужващи обекти, безвредни ПП“ по чл. 17, ал. 2, т. 4 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-985 от 30.11.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-985 от 30.11.2023 год.