ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-279/18.04.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение на план за регулацияПР) за УПИ VII, кв. 107 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе. От УПИ VII се обособява УПИ VIII-1704, като дворищно-регулационните му линии се провеждат по имотните граница на ПИ № 1704, а улично-регулационните - по одобрената за кв. 107 улична регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-279/18.04.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-279/18.04.2024 год.