ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-805 от 05.10.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IV-3112, УПИ Х, УПИ XI и УПИ XII, кв. 52а по плана на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като се изменя северната граница на УПИ IV-3112 с УПИ V-3099 по кадастралната граница на ПИ 3100 с ПИ 3099 и УПИ IV-3112, УПИ Х, УПИ XI и УПИ XII се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот – УПИ XVII-3112. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-805 от 05.10.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-805 от 05.10.2023 год.