ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-239/04.04.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение на план за регулацияПР) на УПИ IХ-260 и УПИ V-260, кв. 44 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните граници на УПИ IХ-260 и УПИ V-260 се провеждат по имотните граници на ПИ 260, одобрени със Заповед № РД-558/26.07.2022 г. на кмета на община Ветово. Няма изменение на уличната регулация за кв. 44.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-239/04.04.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-239/04.04.2024 год.