ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-75/26.01.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение на план за регулацияПР) на УПИ I-1105 и УПИ III-1108, кв. 53 по регулационния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ I-1105 и УПИ III-1108 се изменят, съгласно предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ и изменените УПИ I-1105 и УПИ III-1108 приемат номера XIII-1779 и XIV-1668. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-75/26.01.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-75/26.01.2024 год.