ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-660 от 21.08.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) – ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ ХIХ-1289 и УПИ ХVIII-1289, кв. 132 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като УПИ ХIХ-1289 и ХVIII-1289 се обединяват в нов УПИ ХXVII-1289 и ПУП (Подробен устройствен план) – ИПЗ (Изменение на план за застрояване) на УПИ ХXVII-1289, кв. 132 по плана на гр. Ветово.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-660 от 21.08.2023 год.

2. Приложение 1 към Заповед № РД-660 от 21.08.2023 год.

3. Приложение 2 към Заповед № РД-660 от 21.08.2023 год.