ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-661 от 21.08.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) – ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ XVI-258 в кв. 19 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ XVI-258 в кв. 19 се провеждат по имотните граници на ПИ 258, одобрени със Заповед № РД-55/03.02.2022 г. на кмета на община Ветово. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-661 от 21.08.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-661 от 21.08.2023 год.