ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-662 от 21.08.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) – ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ V-273 в кв. 17 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ XI-1698 в кв. 17 се провеждат по имотните граници на ПИ 1698, одобрени със Заповед № РД-727/30.08.2021 г. на кмета на община Ветово. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-662 от 21.08.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-662 от 21.08.2023 год.