ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-659 от 21.08.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VII-1095 и УПИ VIII-1095, кв. 91 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като се образуват два нови урегулирани поземлени имоти VII-2101 и VIII-2102 с равни площи по имотните граници на ПИ 1095, одобрени със Заповед № РД-950/07.12.2022 г. на кмета на община Ветово и приетата улично-регулационна линия за кв. 91.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-659 от 21.08.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-659 от 21.08.2023 год.