ДО

ВАСИЛ Ц. ХРИСТОВ

РОСЕН Ц. ХРИСТОВ

ХРИСТО Ц. ХРИСТОВ

НАСЛЕДНИЦИ НА ЦАНКО Х. ЦАНКОВ

УЛ. „БАБА ТОНКА“, № 28

ГР. ВЕТОВО

ОБЩ. ВЕТОВО

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територия е издадена виза за проектиране за жилищна сграда в УПИ XV-2127, кв. 106 по регулационния план на гр. Ветово, община Ветово, област Русе. Имотът е собственост на Пепа Й. Маринова. Визата за проектиране се намира в отдел „УТ” и може да се разглежда от заинтересованите лица.

 

Искания и възражения се правят в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“ № 2, стая 4.

 

Със съдържанието на визата може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение: Виза за проектиране