ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-956 от 20.11.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IV-809, V-810, VI-812 и ХХVIII-811, в новопроектирани урегулирани поземлени имоти: IV-809, V-810, VI-812 и ХХVIII-811, кв. 65 по регулационния план на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на V-810 в кв. 65 се провеждат по имотните граници на ПИ 810, одобрени със Заповед № РД-985/15.12.2022 г. на кмета на община Ветово.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-956 от 20.11.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-956 от 20.11.2023 год.