backg h 420

Защо и как да рециклираме строителните отпадъци?

Картина12

Строителните отпадъци подлежат на рециклиране. Изхвърлените правилно и събраните строителните отпадъци се извозват до специализирани сметища, сортират се и се натрошават, след което могат да се използват при производството на бетонни смеси за изливане на основи и пътища, при изграждането на дренажни системи, при насипи, за фракция и др.

В контейнерите за строителни отпадъци могат да се изхвърлят тухлени, бетонни и стоманобетонни конструкции, керемиди, плочки керамични изделия, стъкло, камъни, дървесина, почва, изолационни материали и строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат азбест, живак или опасни вещества. Важно е да се знае, че в тези контейнери не трябва да се изхвърлят битови отпадъци, дрехи, електроуреди, мебели, алуминиева или PVC дограма, клони и опасни отпадъци.

Рециклирането на строителните отпадъци намалява вредното въздействие върху околната среда, затова „Живей чисто! Рециклирай!“


Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.