backg h 420

Защо да компостираме?


 Картина4

Защо и как да компостираме?

Компостирането е най-полезният и екологичен начин за набавяне на полезни торове за градината и същевременно ефеикасен метод за справяне с битовите биоразградими отпадъци.

Използването на компост води до намаляване на нуждата (разходите) от вода, изкуствени торове и химикали за обработка на посевите

  • Икономия на емисии от парникови газове
  • Способността на компостта да се свързва с тежки метали и други замърсители, като намалява потенциалната им усвояемост от растенията.
  • Разгражда химически съединения
  • Възстановяване на влажни зони
  • Борба с ерозията
  • Борба с плевелите

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.