backg h 420

Какво не се изхвърля в съдовете за хартия


 Картина6

Как да използваме правилно контейнерите за хартия и картон?

Събраната в сините контейнери хартия  се приема в заводите за рециклиране само когато е чиста! Затова ако в тези контейнери се изхвърлят други отпадъци, като: органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа и др., събраната хартия не може да се предаде за рециклиране. Така се унищожава и труда на всички други, които са се постарали да изхвърлят правилно хартиените си отпадъци!

Какво може да изхвърляме в съдовете за хартия и картон?

  • Вестници и списания;
  • Празни кутии от сокове и мляко;
  • Кашони;
  • Други хартиени и картонени опаковки;
  • Картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
  • Хартиени торбички и чували.

Какво НЕ може да изхвърляме в съдовете за хартия и картон?

  • Битови отпадъци, салфетки, санитарни материали, угарки;
  • Силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. мазна кутия от пица);
  • Хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови фолиа);
  • Всякакви други отпадъци, които не са хартиени.

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.