backg h 420

ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците

ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците

 

Кметът на Община Ветово организира управлението на битовите и строителни отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Ветово.

 • по чл.19, ал.3, т.1 от ЗУО относно:осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

В Община Ветово е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места в общината. За нуждите на населението са осигурени, следните:

 • за град Ветово – 1600 бр. кофи с обем 120 л или 140 л и 38 бр. контейнери тип „бобър” с обем 1100 л.
 • за град Глоджево – 1100 бр. кофи с обем 120 л или 140 л и 37 бр. контейнери тип „бобър” с обем 1100 л.
 • за село Смирненски – 800 бр. кофи с обем 120 л или 140 л и 25 бр. контейнери тип „бобър” с обем 1100 л.
 • за град Сеново - 95 бр. контейнери тип „бобър” с обем 1100 л.
 • за село Кривня – 52 бр. контейнери тип „бобър” с обем 1100 л.
 • за село Писанец 48 бр. контейнери тип „бобър” с обем 1100 л.
 • по чл.19, ал.3, т.2 от ЗУО относно: събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Ветово се осъществява съгласно сключен Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга №ЗОП/П-23 от 07.06.2021 г. с „УЕЙСТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД, с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци от населените места на територията на община Ветово“.

Ежегодно до края на месец октомври със Заповед на Кмета на Община Ветово се определят районите на организираното сметосъбиране и честотата на сметоизвозване.

 • по чл.19, ал.3, т.3 от ЗУО относно: почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

Почистването на уличните платна, площади, паркове и други територии от населените места на територията на община Ветово се извършва редовно от лица по проекти за временна заетост и социално подпомагане. Почистването на тези територии се състои в метене, почистването им от тревни маси и събиране на отпадъците от улиците, тротоарите, парковете и градините, най-вече в централните части на населените места. Косенето на зелените площи се извършва около 4 пъти годишно.

 • по чл.19, ал.3, т.4 от ЗУО относно: избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

На територията на Община Ветово съществуват две закрити сметища. На територията на Община Ветово няма функциониращи депа, инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци.

 • по чл.19, ал.3, т.5 ЗУО относно: организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35, въз основа на писмен договор.

За строителните отпадъци от ремонтни дейности, генерирани от домакинствата на територията на Община Ветово са поставени 6 броя контейнери за строителни отпадъци, които се обслужват от „УЕЙСТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД. Изхвърлянето на строителни отпадъци от домакинствата в тях е абсолютно безплатно.

Град Ветово – 2 броя, ул. „Трети март“ №2 „Общинска администрация“

Град Сеново – 1 брой, ул. „Александър Стамболийски“ №70

Село Смирненски – 1 брой, ул. „Преслав“ №5

Село Кривня – 1 брой, ул. „Александър Стамболийски“ №44

Село Писанец – 1 брой, ул. „Трети март“ №59

 • по чл.19, ал.3 , т. 6 от ЗУО относно: разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

Община Ветово има сключен договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД от 29.11.2018 г.

Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки е представена от три контейнерен тип: сини контейнери за събиране на отпадъци от хартия и картон, жълти за пластмаса и метал и зелени за стъкло. Това е най-широко разпространеният и доказал своята ефективност модел в Европа.

Разпределението на контейнерите по населени места е следното:

 • гр. Ветово – 11 точки
 • гр. Глоджево – 8 точки
 • с. Смирненски – 6 точки

Графикът за обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е:

 • Сини контейнери – 6 (шест) пъти годишно през месец;
 • Жълти контейнери – 6 (шест) пъти пъти годишно през месец;
 • Зелени контейнери – 1 (един) път годишно при запълване минимум на половината от контейнерите над 70% от обема им.

            На интернет страницата на „Екопак България” АД https://www.ecopack.bg/bg/za-grajdani/karta е публикуван списък на адресите на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, разположени на територията на община Ветово.

 • по чл.19, ал.3, т. 7 от ЗУО относно: организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
 • Община Ветово има сключен договор с организация по оползотворяване и  обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори –  „Трансинс батерии“ ООД.

Във всяко едно населено място има раздадени съдове за събиране на НУБА, като общият им брой е 17.

 • за оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване е сключен договор с „Трансинс технорециклираща компания“ АД, събирането на отпадъците става кампанийно, като кампанията се обявява на сайта на община Ветово.
 • за оползотворяване на излязло от употреба моторни превозни средства с „АУТОРЕК“ АД.

Кметът на Община Ветово назначава комисия за извършване на проверки на моторни превозни средства, за които има съмнение, че са излезли от употреба. При извършване на проверките комисията прави предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, намиращи се на терени общинска или държавна собственост. За всяко МПС, на което е направено предписание се съставя констативен протокол за техническото състояние на ИУМПС. Изпълнението на предписанието се установява с повторна проверка, извършена от комисията или отделни нейни членове. За извършената повторна проверка се съставя констативен протокол.

В случай, че в определения срок собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС и предаването му в център за разкомплектоване на МПС.

 • За оползотворяване на отпадъци от текстил и облекло Община Ветово има сключен договор с „М-Текс Рециклиране на Текстил“ ООД.

За текстилните отпадъци в град Ветово и град Глоджево има поставени по 1 бр. контейнери.

 • по чл.19, ал.3, т.8 от ЗУО относно: изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал.1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

На 16 август 2010 г. в регион Русе е създадено регионално сдружение за управление на отпадъците на следните общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Общото събрание на РСУО за регион Русе се свиква, провежда и взема решения съобразно изискванията на чл. 25 и чл.26 от ЗУО.

 • по чл.19, ал.3, т. 9 от ЗУО относно: организирането на разделносъбиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

Община Ветово има сключен договор с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД от 15.04.2020 г. за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци. Събирането на опасните отпадъци става кампанийно или по заявка.

 • по чл.19, ал.3, т. 10 от ЗУО относно: разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

На територията на Община Ветово все още няма система за разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци.

Община Ветово е партньор с общините от РСУО-Русе в Проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО – регион Русе, който е в период на оценка за административно съответствие, оценка за допустимост и оценка за качество. Целта на проекта е определянето на възможности за изграждане на инсталация за анаеробно разграждане на събраните разделно биоразградими отпадъци, която ще доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци с цел постигане на крайните цели по чл. 31, ал. 1, т.2  от ЗУО.

 • по чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО относно: осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

Общината няма задължение за изграждане на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, ч т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, от ремонта дейност на домакинствата и др., тъй като няма населени места с население над 10 000 жители.

На територията на Община Ветово няма площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.

 • по чл.19, ал.3, т. 12 от ЗУО относно: почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;

Общината отговаря за почистването от отпадъци от общинските пътища, земното платно, пътните съоръжения, обслужващи зони и крайпътните обслужващи комплекси, като е осигурила съдове за събиране на отпадъците.

 • по чл.19, ал.3, т. 13 от ЗУО относно: осигуряването на информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

Информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 от ЗУО е обявена на интернет страница на Община Ветово – http://www.vetovo.bg/.

 • по чл.19, ал.3, т. 14 от ЗУО относно: поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

На територията на Община Ветово няма площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.

 • по чл.19, ал.3, т. 15 от ЗУО относно: предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;

На територията на Община Ветово е забранено нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. Поставят се забранителни табели, раздават се флаери с информация относно управлението на отпадъците на територията на Община Ветово и се извършват периодични проверки.

Контролът върху нерегламентираното обезвреждане на отпадъци се осъществява от упълномощени длъжностни лица и кметовете на населените места.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.